Super User
Kategoria:

Zajęcia specjalistyczne

W naszym Przedszkolu pracuje Zespół do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej w skład, którego wchodzą psycholog, pedagog specjalny, logopeda oraz terapeuta pedagogiczny.

Zadaniem tego zespołu jest otoczenie specjalistyczną opieką wszystkie dzieci uczęszczające do naszej palcówki. Opieka ta polega na prowadzeniu obserwacji oraz działań diagnostycznych dotyczących psychofizycznych możliwości dzieci, stymulowanie rozwoju poznawczego, rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz praca nad koncentracją uwagi, pomoc w pokonywaniu problemów adaptacyjnych w środowisku przedszkolnym oraz rozwijanie umiejętności społecznych w kontaktach z innymi dziećmi i dorosłymi. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.

Zajęcia z Psychologiem

Prowadząca: mgr Magdalena Frączek

Zajęcia z Logopedą

Prowadząca: mgr Katarzyna Laska

Zajęcia z Pedagogiem Specjalnym

Prowadząca: mgr Martyna Bartoszuk

Zajęcia z Terapii pedagogicznej

Prowadząca: mgr Mirela Majchrzak